Anesthesist
 • Functie: Arts
Organisatie

AZ Oudenaarde is een jong en dynamisch algemeen ziekenhuis in de Vlaamse Ardennen met een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod dat voortdurend uitgebreid en afgestemd wordt op de wijzigende noden van de patiënt. Een positieve ingesteldheid en een professionele houding maken van AZ Oudenaarde een hartelijk en toekomstgericht ziekenhuis!

AZ Oudenaarde onderscheidt zich door het leveren van excellente basiszorg met hoogtechnologische apparatuur in combinatie met een mensgerichte benadering. De kleinschaligheid van het ziekenhuis biedt immers ruimte voor een persoonlijke aanpak. Het ziekenhuis beschikt over 235 bedden. Dankzij het ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG) in oprichting waarvan UZ Gent, AZ Sint-Lucas Gent, AZ Oudenaarde en AZ Jan Palfijn Gent deel uit maken, kunnen patiënten van AZ Oudenaarde beroep doen op een volledig zorgaanbod.

De recent vernieuwde ziekenhuisomgeving biedt ruimte voor een uitbreiding van het medisch aanbod. Een team van gedreven zorgverleners (70 artsen en 500 personeelsleden) zet zich dagelijks met veel enthousiasme in voor het welzijn van iedere patiënt.

Functie

Doel van de functie:
Een ziekenhuisarts oefent de geneeskunde uit, binnen de grenzen van zijn specialisme. De arts diagnosticeert, stelt een therapie in en zorgt voor de patiënt. De artsen doen dit in nauwe samenwerking met de directe collega’s, binnen de eigen discipline en met de collega’s in het ziekenhuis. Er is een nauwe communicatie met de patiënt, familie en verwijzers. Hiervoor is er een samenwerking met verpleegkundigen en paramedici. Er is eveneens aandacht voor de sociale context van de patiënt, in samenwerking met de dienst patiëntbegeleiding. Dit gehele proces wordt gevoerd volgens de vigerende medische standaarden en volgens de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen. In dit verband participeert de arts aan de kwalitatieve toetsen en interne registraties.

Plaats in het organogram:
De arts behoort tot de medische staf en resideert onder de hoofdarts. Afhankelijk van de discipline behoort hij tot de medische diensten, dan wel tot de medisch-technische diensten. De anesthesist - algoloog en/of - intensivist maakt deel uit van de diensten anesthesie, pijnkliniek en intensieve zorgen. Hij werkt als zelfstandige, maar is verantwoording verschuldigd aan zijn dienst, diensthoofd en aan de hoofdarts.

Functie inhoud / taakinhoud
Kerntaak 1: medische zorg

 • Uitvoeren van de nodige diagnostiek bij ambulante en opgenomen patiënten. Idem bij consultaanvragen door collega’s binnen het ziekenhuis.
 • Behandeling van ambulante en opgenomen patiënten.
 • De medische zorg dient te gebeuren volgens de up-to-date wetenschappelijke standaarden.
 • Er dient een doorgedreven samenwerking te zijn met de directe collega’s binnen dezelfde dienst en met de collega’s van de andere diensten. Men moet streven naar een open communicatie,    om te komen tot een multidisciplinaire aanpak van het medische probleem.
 • Er is een goede verstandhouding en communicatie met alle ketenpartners, gaande van de patiënt, verwijzer, thuiszorg, RVT en alle andere zorgverstrekkers.
 • Er is een vlotte samenwerking met de andere zorgverstrekkers, medisch en paramedisch.
 • Er is een continuïteit van zorgen, waardoor men per dienst een wachtdienst heeft, die dit 24/7 garandeert.
 • Er is het nodige respect voor medisch materiaal, zowel voor diagnostiek als voor therapie.
 • Er is respect voor de vrije keuze van de patiënt voor behandelaar als voor keuze van onderzoek en therapie.
 • Er is een open cultuur van bespreken van medische problemen. Peer review onder collega’s binnen de dienst.
 • Binnen de dienst is er een mogelijkheid om functioneringsgesprekken te houden om de ontplooiing van de arts in zijn volledige carrière te begeleiden.


Kerntaak 2: administratieve luik
Werkzaam zijn in het ziekenhuis betekent ook aandacht hebben voor de administratieve verplichtingen.

 • Van elk patiëntencontact wordt binnen een medisch aanvaardbare termijn een verslag gemaakt dat gestuurd wordt naar de verwijzer. Andere zorgverstrekkers hebben inzage in deze gegevens als ze inzagerecht hebben.
 • De geleverde prestaties dienen op een correcte manier gerekend te worden, via de overeengekomen kanalen. Dit moet gebeuren binnen een redelijke termijn. Supplementen  zijn beperkt zoals in de algemene regeling overeengekomen.
 • De diensten facturatie en medische registratie moet kunnen beschikken over de nodige gegevens om hun taak te verrichten. Indien bijkomende vragen, moet hierop gereageerd  worden op een redelijke termijn.
 • Invullen van Carenet, of een gelijkaardig systeem, is een verplichting, voor iedere patiënt in het ziekenhuis opgenomen.
 • Jaarlijks wordt per dienst gevraagd een begroting op te stellen in het licht van een jaarplan.


Kerntaak 3: kwaliteit en veiligheid ( Q&S)

 • De Vlaamse overheid hanteert een nalevingstoezicht, waarbij telkens een welbepaald zorgtraject wordt uitgelicht en geïnspecteerd. Er wordt verwacht dat de arts hieraan zijn   volle medewerking verleent en dit meticuleus voorbereidt. De opmerkingen na de controle moeten gevolgd worden door actieplannen op de verbeterpunten.
 • Het ziekenhuis heeft via de Raad van Bestuur, Medische Raad en Directiecomité toegezegd in een accreditatietraject met het NIAZ als externe auditor. Dit vervangt het systeemtoezicht  van de Vlaamse overheid. Van de arts wordt verwacht ook hierin de nodige stappen te zetten en zijn volle medewerking te geven.
 • De arts is een belangrijke speler in de interne audits, RIBI meldingen. Dit zijn elementen om de Q&S naar een hoger niveau te tillen.
 • De arts doet mee aan de kwalitatieve toetsing en interne registratie.
 • Het ziekenhuis heeft een contract kwaliteit en patiëntveiligheid en P4P met de Federale overheid. De arts geeft hierin zijn volle medewerking en kennis.


Kerntaak 4: bijdrage in de verschillende comités
In het ziekenhuis zijn diverse wettelijke verplichte comités opgericht, zoals Medische Raad, Medisch Farmaceutisch Comité, Comité Medisch Materiaal, Ethisch Comité, Antibiotica Comité, Comité Ziekenhuishygiëne.
Daarnaast zijn er andere raden en comités opgericht om de ziekenhuiswerking beter te stroomlijnen en bij te sturen (vb stuurgroep kwaliteit en patiënten veiligheid, medisch overleg,
voedingscommissie, OK comité, commissie voorkomen en uitstraling, werkgroepen met speciaal doel zoals wondzorg, pijn…)
Van de arts wordt verwacht om, via de ingestelde werkgroepen, zijn kennis en expertise ter beschikking te stellen van het ziekenhuis, om de kwaliteit van de ziekenhuiswerking te verbeteren.

Kerntaak 5: uitbouw van de dienst, ontwikkelen en uitwerken van een visie

 • Van de arts wordt verwacht dat hij/zij, samen met de dienst een visietekst opmaakt, compatibel met de missie en visie van het ziekenhuis.
 • In deze visietekst worden samen strategische doelstellingen bepaald, die een repercussie hebben op de werking van de dienst, alsook in het jaarlijks begrotingsplan.
 • Jaarlijks wordt de visietekst en zijn strategische doelstellingen geëvalueerd, door het diensthoofd, de hoofdarts, de voorzitter van de GAZO en de algemeen directeur, aan de hand van de behaalde resultaten en verwachtingen van de dienst.
 • De arts woont de dienstvergaderingen bij; het diensthoofd woont de diensthoofdenvergaderingen bij. Er wordt verslag uitgebracht van de diensthoofdenvergadering naar de dienst om een open communicatie mogelijk te maken.


Kerntaak 6: uitdragen van een positieve boodschap naar alle stakeholders (PR)

 • Naar de patiënt: De arts moet voldoende informatie aanbrengen naar de patiënt en zijn directe omgeving, via mondelinge informatie en uitleg, brochures.
 • Naar de verwijzers: Naast het verplichte verslag, kan de arts ook informatieavonden organiseren of spreekbeurten geven om zo de uitstraling van de dienst en het ziekenhuis te optimaliseren.
 • Naar de regio: Sensibilisatiecampagnes, algemene events zoals info avonden, openbedrijvendag, opendeurevents moeten aangegrepen worden om de dienst en het ziekenhuis meer     naambekendheid te brengen.
 • Naar het personeel: De arts zorgt voor de nodige coaching en opleiding om de expertise van het zorgpersoneel, dat de medische zorg omkadert, te optimaliseren.


Verantwoordelijkheden

 • De verantwoordelijkheden van de ziekenhuisarts worden samen met het diensthoofd en mogelijk ook samen met de hoofdarts bepaald. Deze worden meegenomen in de jaarlijkse evaluatie.
Profiel

Kennis

 Opleidingsniveau

 •  Anesthesist met opleiding algologie (of interesse en bereidwilligheid die te behalen)

en/of

 • Anesthesist met beroepstitel Intensieve Zorgen

Andere kennisdomeinen

 • Pc gebruik: kennis van Office, internet, outlook.
 • Goede kennis van de Nederlandse taal: spreek- en schrijftaal. Kennis van de andere landstaal
 • Kennis van managementvaardigheden, indien diensthoofd, is een pluspunt

Minimale werkervaring
Er is geen minimale werkervaring vereist.

Competenties

Organisatiegebonden competenties:

 • Collegiaal: kan een positieve samenwerkingsrelatie opbouwen met de collega’s.
 • Positief: straalt een positieve houding uit t.o.v. de patiënt en collega’s en draagt op deze wijze bij aan de positieve uitstraling van het ziekenhuis.
 • Deelt de visie van de instelling en het beroep.
 • Respecteert de geldende regels qua hygiëne, veiligheid, ergonomie, ecologie en economie.
 • Verantwoordelijkheid: Meldt incidenten die de patiënten- en medewerkersveiligheid in het gedrang kunnen brengen en stimuleert de collega’s om dit ook te doen.


Functiegebonden competenties:

 • Efficiëntie: staat de collega’s bij in het sensibiliseren voor het optimaal aanwenden van de beschikbare middelen.
 • Discretie: houdt zich strikt aan het beroepsgeheim.
 • Stressbestendigheid: kan omgaan met stress inherent aan de werkzaamheden op de verpleegafdeling.
 • Dienstverlenend: ziet werk.
 • Assertiviteit: deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.
 • Organisatorisch inzicht: denkt na en bundelt taken zodat efficiënt kan worden gewerkt.
 • Creativiteit: denkt mee aan alternatieven voor problemen en knelpunten in de dienst
 • Flexibiliteit: stelt zich flexibel op t.a.v. de werking binnen en buiten de dienst. Helpt bij het zoeken naar oplossingen bij moeilijkheden. Kan zich in alle omstandigheden aanpassen aan  een nieuwe situatie; vernieuwingen toelaten en deelnemen aan de implementatie ervan.
 • Samenwerking: Levert een positieve bijdrage op een dienstvergadering met de andere specialisten.


Persoonsgebonden competenties:

 • Positief kritische ingesteldheid: denkt kritisch en oplossingsgericht mee met het oog op een kwalitatieve verbetering van de werking op de afdeling.
 • Verantwoordelijkheidszin: is verantwoordelijk om zelf de ontwikkeling en ontplooiing van de eigen capaciteiten uit te bouwen via coaching of permanente vorming zodat over de nodige kennis en vaardigheden kan beschikt worden om het gewenste kwaliteitsniveau op peil te houden.
 • Patiënt gerichte houding: de arts is beleefd, empathisch, heeft respect voor de privacy van de zorgvrager en benadert de zorgvrager vanuit een holistische visie.
 • Voldoende ambitie om zowel binnen de dienst als in de organisatie de patiëntenzorg naar een hoger niveau te tillen.


Kwaliteitsborging
- Oordeel van de patiënt over de kwaliteit van de ontvangen medische zorg.

 • Aan de hand van tevredenheidsbevragingen

- Oordeel van de verpleging en paramedici over de organisatie van de medische zorg.

 •  Aan de hand van medisch verpleegkundig overleg

- Oordeel van de medische staf over de efficiëntie en effectiviteit van de medische zorg.

 •  Aan de hand van functioneringsgesprekken

- Oordeel van het management over de verhouding tussen de beoogde kwaliteit en de feitelijke bestedingen.

 •  Aan de hand van functioneringsgesprekken die teruggekoppeld worden naar de directie

- Oordeel van de externe instanties, verwijzers, zorginstellingen, patiënten verenigingen, etc… over de kwaliteit van de verleende medische zorg.

 •  Aan de hand van accreditatieattesten, ketenpartner-evaluaties, bevragingen van ketenpartners, benchmarking van de overheid.

Deze functie- en profielomschrijving is niet beperkend en kan ten allen tijde aangepast worden aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen de organisatie.

Aanbod

De dienst Anesthesie van het AZ Oudenaarde wil zijn team uitbreiden met een enthousiaste

ANESTHESIST  met opleiding algologie (of interesse en bereidwilligheid die te volgen)
en/of
ANESTHESIST met beroepstitel Intensieve Zorgen

 

Vragen

U kan over deze vacature alle inlichtingen bekomen bij:

- dokter V. Fabré - hoofdarts (055/33 66 61)
- dokter F. Cooman – medisch diensthoofd (francis.cooman@azoudenaarde.be)